ไอโซฟลาโวน (Isoflavones)

ถั่วเหลือง(Soybean) ชื่อวิทยาศาสตร์: Glycine max (L.) Merrill ได้รับความสนใจจากวงการแพทย์มากขึ้น เนื่อง จากพบว่ามีบทบาทสำคัญในการป้องกันและรักษาโรคเรื้อรังบางโรคได้ และเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2542 สำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา สหรัฐอเมริกา ได้อนุญาติให้อ้างผลต่อสุขภาพของโปรตีนจากถั่วเหลืองในการลดโอกาส เสี่ยงการเกิดโรคหัวใจบนฉลากอาหารซึ่งมีโปรตีนจากถั่วเหลืองเป็นส่วนประกอบได้ การเป็นอาหารเสริมสำหรับสตรี คือ อีกบทบาทหนึ่งของถั่วเหลือง ที่เพิ่งจะเป็นที่ยอมรับกันมากขึ้น โดยเฉพาะ วัยใกล้หมดประจำเดือนหรือหญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 40 ขึ้นไป เนื่องจากพบว่า ในถั่วเหลืองนั้นมีสารธรรมชาติกลุ่ม ฟลาโวนอยด์ Continue Reading →