Collagen Plus C&E Liposome Radiance Serum

Collagen Plus C&E Liposome Radiance Serum 30 ml ( Neocell ) 900 บาท Collagen plus C&E Liposome Radiance Serum ได้มีเทคโนโลยีการผลิตที่ใช้สื่อชนิดพิเศษคือ Nano Liposome แบบ unilamellar ซึ่งมีอนุภาคขนาดเล็กมาก ที่มีลักษณะเป็นถุงกลมๆ ของสารไขมันซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นไขมันประเภท phospholipids ในสารละลายน้ำ โมเลกุลของสารไขมันประเภท Continue Reading →