Collagen Type 2 Joint complex 120 caps.

Collagen Type 2  Joint complex 120 caps. ราคา 1000  บาท คอลลาเจนสูตรพิเศษจำแนกเฉพาะ Type 2 ที่มีความเพิ่มเติมในเรื่องของสารน้ำหล่อเลี้ยงที่ให้ความชุ่มชื้นอย่างกรดไฮยาลูโรนิก ออกฤทธิ์โดยตรงเพราะ คอลลาเจนชนิดจำเพาะนี้สกัดจากกระดูกหน้าอกของไก่ จากรายงานทางการแพทย์ระบุว่า สารประกอบที่มีการรวมตัวกับคอลลาเจนชนิด Type 2 นี้คือ กรดไฮยาลูโรนิก ( HA ) และสารประกอบ Glucosamine และ Chondroitin ที่มีผลอย่างมากต่อการบำรุงไขข้อและเพิ่มการสร้างน้ำหล่อเลี้ยงไขข้อ Continue Reading →